Preskočiť na obsah

Pravidlá ochrany Osobných údajov (GDPR)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správca osobných údajov

Matúš Pecka

Lubina 239,

916 12 Lubina, Slovenská republika

IČO: 51980061

zapísaný v živnostenskom registri č. 320-19489 na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom

email info@nautiluscoffee.sk

telefón +421 915 402 306

(ďalej len „správca“)

Zbierané osobné údaje

Objednávky:

Pri objednávke je spracovávané meno, priezvisko, email, fakturačná a doručovacia adresa a prípadne telefónne číslo. Tieto údaje sú potrebné pre úspešné vybavenie a doručenie objednávky zákazníka a pre naplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona. Právnym základom pre ich spracovanie je plnenie zmluvného vzťahu. Údaje sa musia zo zákona spracovávať 10 rokov (pre účely účtovníctva).

Registrácia:

Pri registrácii v e-shope sa o zákazníkovi uchovávajú rovnaké údaje ako pri objednávke. Účelom registrácie je zjednodušiť nákupný proces tým, že svoje osobné údaje nemusí zákazník pri objednávke vypĺňať opakovane. Druhá funkcia spočíva v umožnení prehľadu histórie zákazníkových objednávok. Vytvorenie užívateľského účtu je operácia spadajúca pod plnenie zmluvy. Údaje sú spracovávané po dobu platnosti užívateľského účtu (pokiaľ nedôjde k zrušeniu zákazníkovej registrácie). Registrovaný účet je na žiadosť zákazníka možné kedykoľvek zrušiť.

Newsletter:

Rozosielanie newsletteru prostredníctvom e-mailu na účely priameho marketingu pre existujúcich zákazníkov, príp. pre nezákazníkov, ktorí sa na odber noviniek prihlásia dobrovoľne, je podľa GDPR v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. S emailovou adresou narábame na základe súhlasu zákazníka na dobu neurčitú, resp. do momentu odvolania tohto súhlasu.

Z rozosielania noviniek je možné kedykoľvek sa odhlásiť prostredníctvom odkazu v samotnej emailovej správe, alebo na základe e-mailovej požiadavky na info@nautiluscoffee.sk.

Kontaktný formulár, e-mail, telefón:

Pri využití internetového kontaktného formulára, príp. kontaktovaním formou e-mailu alebo telefonicky, sa spracovávajú zákaznícke kontaktné údaje, príp. iné údaje oznámené za účelom vybavenia požiadavky. V tomto prípade je právnym podkladom oprávnený záujem správcu, pričom sú osobné údaje uchovávané po dobu 3 mesiacov. Pri vytvorení objednávky pomocou niektorého z vyššie spomínaných komunikačných kanálov sa môžu údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania sa spracovávajú osobné údaje zákazníka v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu má zákazník právo uplatniť námietku.

Cookies

Počas návštevy užívateľov na stránke www.nautiluscoffee.sk sú využívané súbory cookies:

 • Technické a funkčné cookies, ktorých používanie je nevyhnutné na zabezpečenie správnej funkčnosti e-shopu a plnenie zmluvného vzťahu (objednávky). Tieto cookies sú využívané len v rámci web stránky a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám. Okrem iného stránke umožňujú zapamätať si, čo má zákazník vložené v košíku, či možnosť prihlásiť sa do užívateľského účtu.

 • Analytické cookies, Google Analytics (prevádzkuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), ktoré sú využívané na analýzu návštevnosti na web stránke správcu. Ich zber je v oprávnenom záujme správcu z dôvodu spracovania štatistiky návštevnosti a analýzy výkonnosti web stránky. Tieto súbory sú bezpečne spracovávané treťou stranou, pričom neobsahujú osobné údaje návštevníkov a nie je podľa nich ani možné identifikovať konkrétnu osobu, a teda nevyžadujú súhlas zákazníka. Pokiaľ s ich spracovaním zákazník nesúhlasí, môže využiť softvérový doplnok dostupný tu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Uchovávanie informácií / zabezpečenie

Správca používa štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré im boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby žiadna metóda prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto aj pod podmienkou prijatia všetkých primeraných opatrení na zaistenie bezpečnosti informácií zákazníka, sa nedá zaručiť ich absolútna bezpečnosť.

Osobné údaje zákazníkov sa nezverejňujú a neposkytujú tretím stranám, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente. V rámci technických možností sú chránené pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Osobné údaje nie sú nepoužívané na automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. Neprenášajú sa do tretích krajín (mimo EÚ).

Prístup tretích strán k osobným údajom

V prípade doručenia tovaru (vybavenia objednávky) môžu byť osobné údaje v rámci plnenia zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:

 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36 631 124, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/S.

 • 123Kurier, s. r. o., so sídlom: Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná, Slovenská republika, IČO: 46 598 863, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 57023/L.

E-shop pre svoj chod vyžaduje server a webhosting, na ktorom je prevádzkovaná ako samotná aplikácia, tak aj databázový systém, ktorý e-shop využíva. Za týmto účelom spolupracuje správca s partnerom:

 • WebSupport, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63270/B

Pre spracovanie online platieb platobnými kartami spolupracuje správca so spoločnosťou:

 • Stripe, so sídlom 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, Spojené štáty americké

Práva zákazníka

Spracovanie osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25. 5. 2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri spracovávaní svojich osobných údajov má zákazník nasledovné práva:

 • Právo na prístup – čiže právo vedieť, aké údaje sú o zákazníkovi spracovávané, za akým účelom, po akú dobu, kde sú jeho osobné údaje získavané, komu sú odovzdávané, kto ich spracováva a aké má ďalšie práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. Toto všetko je dostupné v tomto dokumente.

 • Právo na opravu – pokiaľ sú údaje, ktoré sa o zákazníkovi spracovávajú neaktuálne či chybné, má právo na ich úpravu. V tomto prípade stačí, ak kontaktuje info@nautiluscoffee.sk, pričom budú údaje upravené bez zbytočného odkladu.

 • Právo na prenositeľnosť – zákazník má právo získať všetky svoje osobné údaje spracovávané na základe jeho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, ktoré správca spracováva automatizovane a ukladá v elektronických databázach, pričom ich zákazník poskytol sám a dobrovoľne. Osobné údaje budú zákazníkovi poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 • Právo na výmaz osobných údajov – v prípadoch, ak osobné údaje zákazníka správca nepotrebuje, či zanikol dôvod ich spracovania, ak zákazník odvolal súhlas s ich spracovaním, pokiaľ sa spracovávali práve na jeho základe, alebo je jeho záujem nadradený oprávnenému záujmu správca a zákazník využije svoje právo namietať. Právo na výmaz nie je aplikovateľné, pokiaľ osobné údaje správca potrebuje zo zákonných dôvodov – napr. uchovanie údajov o objednávkach / zmluvnom plnení, ako sú faktúry pre účely účtovníctva a podobne.

 • Právo namietať spracovaniu osobných údajov – zákazník má právo vzniesť námietku voči spracovávaniu jeho osobných údajov, pokiaľ je právnym základom oprávnený záujem správcu. V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely bude zjednaná náprava bez zbytočného odkladu. V prípade spracovania osobných údajov na iné účely bude postupované obdobne, pokiaľ to bude možné a neohrozí to napr. bezproblémové fungovanie e-shopu.

 • Právo na obmedzenie spracovania – okrem práva na vymazanie má zákazník právo obmedziť spracovanie osobných údajov. Teda požadovať, aby došlo k označeniu jeho osobných údajov tak, aby neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, ale len po obmedzenú dobu. K obmedzeniu spracovania dochádza, ak zákazník popiera presnosť osobných údajov (kým nebude nevykonaná náprava), osobné údaje sú spracovávané bez dostatočného právneho základu, ale zákazník nechce uplatniť právo na výmaz, len obmedziť rozsah spracovávaných údajov, osobné údaje už správca nepotrebuje pre uvedené účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo zákazník vznesie námietku voči spracovaniu osobných údajov (v tomto prípade je správca povinný až do vyriešenia námietky obmedziť spracovanie dotknutých údajov).

 • Právo podať sťažnosť – ak má zákazník podozrenie na obmedzenie práv dotknutej osoby, môže podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

V prípade, že si zákazník želá niektoré z týchto práv naplniť, stačí kontaktovať info@nautiluscoffee.sk.